เพิ่มรูปถ่ายของท่าน

your image

 

ท่านคาดหวังว่าหลักสูตร The NEXT Tycoon จะให้ประโยชน์อะไรแก่ท่าน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการเดินทาง

ข้อมูลที่อยู่

ข้อมูลผู้ประสานงาน

* ประเภทธุรกิจ

โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานของบริษัท/องค์กรของท่าน

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลอื่นๆ

Jacket (unisex)

* รู้จักหลักสูตรนี้จาก / บุคคลที่แนะนำให้เข้าเรียน (โปรดระบุชื่อ)

Facebook

Website

Viewboard

จดหมายและอีเมล

ศิษย์เก่า (The NEXT Real/ The NEXT Tycoon/ SIU)

อื่นๆ

หลักสูตรที่เคยผ่านการอบรม (หลักสูตร / รุ่น)

1. สถานที่ดูงานและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. กรณีไม่สามารถเข้ารวมงานอบรมได้จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการอบรมมิฉนั้นหลักสูตรอคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการดำเนินการ

ข้าพเจ้ายอมรับรับเงื่อนไข